"Kaztan, mio cavallo" dessin sur papier, 2000.
"Kaztan, mio cavallo" drawing on paper, 2000.