"San Lazarro", Maria Papa Rostkowska, aquarelle sur papier, 1957.
"San Lazarro", Maria Papa Rostkowska, watercolor on paper, 1957.